Assemblea General Ordinària i Eleccions

El 16 de Novembre a les 19h.

Estimats socis en breu publicarem els nostres Estatuts Actualitzats, als quals tots i totes tindreu accés i seran públics.

En la propera Assemblea General revisarem tots els punts referents a la Denominació, Naturalesa, Àmbit i Objectius, per tal d’assegurar-nos que la nostra Associació continua amb els mateixos principis per la qual va ser fundada i que hi ha una total transparència de cara al socis.

 

 

L’ordre del dia serà:

 • A TÍTOL PRIMER, tots els articles que fan referència a la Constitució i denominació de l’ABC.
 • A TÍTOL SEGON, tots els articles que fan referència als socis.
 • A TÍTOL TERCER, tots els articles que fan referència al Règim d’Administració i Govern.
 • A TÍTOL QUART, tot els articles que fan referència al Patrimoni i Recursos.

Informació sobre l’Assemblea General

Article 15è.

Assemblea General. L’òrgan suprem de l’ ABC serà l’Assemblea General, integrada per la totalitat dels socis, els quals adoptaran els acords per majoria simple.

Article 16è.

Les reunions de l’Assemblea podran ser Ordinàries i Extraordinàries.

L’Assemblea General Ordinària s’haurà de reunir tantes vegades com es consideri oportú i com a mínim un cop l’any.

L’Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que la Junta Directiva ho cregui convenient o bé quan ho sol·liciti per escrit el vint per cent dels socis, com a mínim.

Article 17è.

 • a) Correspon a l’Assemblea General Ordinària l’examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria i els comptes corresponents a l’exercici anterior, igual com el pressupost anual corresponent al següent.
 • b)La renovació de Membres i la censura de la gestió dels Òrgans Directius, i l’establiment de les línies d’actuació, controlar-ne l’ activitat que, d’acord amb els seus objectius, ha de seguir l’Associació en l’anualitat pròxima.
 • c) Modificar els estatuts.
 • d) Acordar la forma i l’ import de les contribucions al finançament de l’associació o al pagament de les seves despeses, incloent-hi les aportacions al patrimoni de l’associació.
 • e) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’associació.
 • f) Acordar l’ ingrés i la baixa en federacions o confederacions.
 • g) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 • h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions.
 • i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
 • j) Ratificar, si escau, la baixa disciplinària dels associats i les altres sancions imposades per la Junta Directiva per faltes molt greus.
 • k) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan de l’associació

Així mateix, aprofitarem per a portar a terme l’elecció de la nova junta directiva i col·laboradors.

Us mantindrem informats!

Es farà a l’Hotel d’Entitats de Can Guardiola.

Carrer Cuba nº 2, 08030, Barcelona.


Ver mapa más grande

Written by