TIPUS DE TRASTORNS BIPOLARS

La manera com es manifesten els símptomes no és sempre la mateixa. Així, doncs, dins del Trastorn Bipolar près genèricament, podem trobar-hi unes subclasses que defineixen més particularment cada cas:

Trastorns Bipolars del Tipus I

Episodis depressius amb una fase d’eufòria com a mínim.

 • Una fase maníaca que sol requerir hospitalització per la seva intensitat.
 • Una relativa freqüència de patir deliris, tant en la fase aufòrica (idees mesiàniques) com en la fase depresiva (culpabilitat i catastrofisme).
 • Predisposició a patir al·lucinacions.

Trastorns Bipolars del Tipus II

Depressions recurrents amb fases hipomaníaques.

 • Depressions de la mateixa intensitat del tipus I però amb fases d’eufòria molt més moderades que no precisen hospitalització.
 • Hipersomnia (Excès de son).
 • Hiperfagia (Excès de ganes de menjar).
 • Tensions i inquietuts.
 • Canvis d’estat d’ànim.
 • Viratges (canvis forts) durant els estats depressius.

Les diferències entre els tipus I i II són:

 • Símptomes psicòtics (deliris i al·lucinacions) són poc freqüents amb bipolars del tipus II (aproximadament els pateixen un terç -normalment en la fase depressiva-).
 • Tot i que podria dir-se que el trastorn bipolar del tipus II és menys greu que el de tipus I, cal esmentar que les recaigudes es donen més en el tipus II.
 • La tendència al suïcidi és major en bipolars de tipus II.

Trastorns Bipolars del Tipus III

Episodis depressius sense hipomania però amb temperament hipertímic i amb antecedents familiars de bipolaritat.

 • Alguns especialistes situen en aquest grup als afectats en els quals només apareix la fase hipomaníaca com a conseqüència de la medicació antidepressiva.
 • Aquest grup es caracteritzaria per depressió recurrent sense hipomania i amb caràcter hipertímic.

Ciclotímics:

Alternen constantment hipomanies i petites depressions.

 • Un conjunt de depressions lleus alternades amb hipomanies subtils seria la descripció de la ciclotímia.
 • Es diagnostica el trastorn ciclotímic quan s’alternen fases d’hipomania amb lapsus de depressions lleus que no poden classificar-se com a episodis de depressió major.
 • El pacient gaudeix de pocs moments d’eutímia.
 • El 80 per cent de ciclotímics viu més de 12 episodis l’any.
 • La inestabilitat d’aquestes persones és tan freqüent que s’arriba a confondre amb el seu propi caràcter.

Unipolars:

Encara s’està debatent si existeix la mania unipolar. Per tant, deixarem aquest apartat en un interrogant. Però cal dir que els afectats només patirien fases maníaques o fases depressives.

Distímics:

Com en el cas de la ciclotímia, en la distímia pot confondre’s la patologia amb el caràcter de la persona.

 • Tristesa, ansietat.
 • Pèrdua d’interès per allò que abans es gaudia.
 • Plors excessius i Irritabilitat.
 • Menor capacitat de concentració i de presa de decisions.
 • Disminució de l’energia i cansament.
 • Augment del sentiment de culpabilitat, desempar o desesperança.
 • Alteració en els hàbits de la son.
 • Alteracions de pes (degut a menjar massa o molt poc).
 • Tendència a l’aïllament social.
 • Símptomes físics que, malgrat tractament, no desapareixen (com ara mal de cap).