31/05/2023

Objectius de l’Associació de Bipolars de Catalunya

OBJECTIUS DE L’ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS DE CATALUNYA

La finalitat bàsica de la web és la informació sobre el Trastorn Bipolar, explicar què és, desmentir els tòpics de la malaltia i aconsellar i orientar a qui ho necessiti. No s’ha de perdre de vista la incidència d’aquesta patologia en el teixit social, que és més alta del que podríem suposar, afectant a un 5% de la població mundial. Cal destacar també l’alt nombre e suïcidis entre els afectats de la malaltia. Però el nostre àmbit no és, com ja s’ha dit, exclusivament informatiu. Tenim canals oberts de contacte amb les persones que se sentin necessitades de rebre un cop de mà, una orientació eficaç. També disposem d’espais de participació per els afectats, per que s’expressin i puguin intercanviar experiències.

La importància d’una eina efectiva a internet és importantíssima en el tipus d’afectats als que va dirigida, ja que en moments crítics, els estats d’agorafòbia, els depressius i d’altres elements concurrents que es generen al voltant de la  malaltia, fa difícil o impossible que aquestes persones es vegin en cor de sortir de casa, o de trobar-se amb d’altra gent. Internet és, en aquest cas, un bon aliat que no hem de desaprofitar, ja que a través de l’anonimat de la xarxa, aquests pacients poden expressar-se molt més obertament i poden participar en debats que difícilment abordarien en circumstàncies desfavorables per causa d’un estat d’ànim baix i d’una autoestima pèssima com a conseqüència d’una fase maníaca o depressiva. D’altra banda, el fet de no sentir-se aïllat i sol, fa que l’afectat tingui més esperances en la seva recuperació i, d’aquesta manera, els puguem allunyar d’una clausura que pot desencadenar finals tan poc desitjables com el suïcidi mateix.

Per tot això, la web de l’Associació de Bipolars de Catalunya ha de ser (i és) una entitat viva a la xarxa. Darrera del monitor del PC, ha d’haver-hi algú que respongui. Aquests són els nostres objectius i podem assegurar que s’estan assolint amb força èxit.

Un dels elements més significatius d’aquest apropament a l’afectat són els vídeos de conferències que oferim a l’associació. Aquestes conferències són enregistrades en vídeo i es col·loquen a la web per a fer-les assequibles a tothom.

A l’art. 6 dels Estatuts s’enumeren els objectius:

L’ ABC es dedicarà a la promoció de tota classe d’accions i informacions destinades a millorar la situació de les persones afectades per les diverses formes de malaltia bipolar (d’ara endavant denominada «trastorn bipolar»), i no perseguirà mai un fi lucratiu. (…)

a) Promoure l’agrupació de tots els pacients bipolars que viuen a Catalunya, per poder treballar de manera coordinada en les possibles solucions i facilitar el reconeixement de la malaltia pels propis afectats.

b) Sensibilitzar l’opinió pública sobre els problemes d’identificació, tractament i prevenció d’aquesta malaltia, i lluitar contra els prejudicis, les pors ancestrals i l’estigma social que sovint comporten els problemes psíquics.

c) Facilitar informació sobre la malaltia als pacients i als seus familiars amb l’objectiu     d’aconseguir un millor coneixement de les seves causes, les seves característiques i el seu tractament, amb especial èmfasi en la correcta utilització del tractament farmacològic (liti i similars) i en la identificació precoç dels símptomes de recaiguda.

d) Potenciar tots els canals d’informació pels associats amb la finalitat de propiciar la integració social: família, ensenyament, formació professional, relacions laborals.

e) Facilitar informació sobre els canals d’actuació davant de casos urgents.

f) Estimular i promoure la investigació d’aquesta malaltia en tots els seus processos per a millores les possibilitats terapèutiques.

g) Cooperar amb totes les entitats nacionals i internacionals, que tinguin una finalitat igual o similar per aconseguir els canvis d’actitud social que permetin una millora en la qualitat de vida dels afectats.

h) Les activitats que així ho requereixin seran desenvolupades per personal amb la titulació adequada.