31/05/2023

Valors de l’Associació de Bipolars de Catalunya

ELS VALORS DE L’ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS DE CATALUNYA

1 – PEL QUE FA A LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA:

 • TRANSPARÈNCIA:  tenim un compromís ferm contra el lucre, per això posem els nostres comptes i pressupostos a disposició de qualsevol soci que ho sol·liciti.
 • CONFIDENCIALITAT: Tractem la informació continguda a la base de dades exclusivament per enviar als nostres socis i simpatitzants informacions d’interès sobre la nostra associació i per a les gestions bancàries. No cedim les dades a tercers ni les divulguem. Complim amb allò que exigeix la LOPD, amb número de registre a l’Agència Estatal de Protecció de dades 2130180131. També mantenim el secret de les comunicacions en les consultes presencials, telefòniques i telemàtiques.
 • EFICIÈNCIA: Intentem minimitzar les despeses per poder destinar els màxims recursos a les activitats i avantatges per als socis. Definitivament, el nostre patrimoni són els socis – voluntaris, els quals ofereixen el seu treball desinteressat. També els responsables d’ABC som socis – voluntaris que no rebem contraprestació. Sense aquestes persones, l’Associació no seria possible.

2 – SOBRE LES RELACIONS ENTRE LES PERSONES:

 • “CONSCIÈNCIA DE MALALTIA”: Fomentem la interacció dels socis, socis – voluntaris i responsables d’ABC perquè això reforça l’adherència terapèutica. A més, cal dir que generalment tenim un nivell alt de psicoeducació i un pronòstic favorable de la malaltia, pel que oferim una bona orientació i perspectives als qui vénen a visitar-nos per primera vegada. En moltes ocasions exercim una influència superior a la del psiquiatre o la família i els amics, i precisament per això podem oferir un servei de molt valor social, per la mateixa experiència i convivència directa amb la malaltia, que no la pot prestar el Sector Públic.
 • SOLIDARITAT: Representaria des de l’escolta activa fins a altres formes d’ajuda. Una associació de malalts és un bon punt de trobada tant per als que senten molta necessitat de suport com per a aquells que es troben bé i volen desenvolupar el seu altruisme i demostrar que són capaços de fer moltes coses pels altres.
 • AMISTAT: A les persones normalment ens plau la companyia d’altres que han passat per experiències similars i tenim un problema comú, ja que el nivell de tolerància i empatia és molt gran. És freqüent que només estem còmodes compartint certes coses amb altres afectats perquè ells no tindran prejudicis, ens faran sentir compresos de veritat i fàcilment tot això cristal·litzarà en vincles afectius positius.

3 – EL NOSTRE POSICIONAMENT IDELÒGIC

 • FIABILITAT: Som partidaris dels postulats científics i dels tractaments prescrits pels Serveis Sanitaris Oficials. Com a conseqüència d’anar de la mà dels mètodes esmentats, que demostren eficàcia clínicament, divulguem amb rigor i recomanem bibliografia adequada. També estem oberts a les noves tendències que, tot i que encara no estan integrades als Serveis Sanitaris del nostre país, sí s’accepten a d’ altres. Considerem que les Teràpies Alternatives podrien ser un bon complement, mai un substitut, pel tractament farmacològic i l’estil de vida saludable.
 • ANTIESTIGMA: Precisament, el consum de bona informació sobre la malaltia fa que siguem els primers a perdre les pors infundades cap a altres afectats de tota malaltia mental. Ens caracteritza la tolerància i el rebuig cap a qualsevol forma de discriminació.
 • AUTONOMIA: Encara que rebem puntualment subvencions, ajudes i premis, ens autofinancem i això ens permet no estar sotmesos al control ni a pressions externes d’institucions o empreses privades.

4 – DES DE LA PERSPECTIVA GRUPAL

 • UNIÓ: Ens agrupem per ser més efectius que de forma individualitzada i així ens mobilitzem organitzadament per avançar més.
 • IDENTITAT: Els integrants d’ABC, en general, desenvolupem sentiment de pertinença a un grup i a la causa solidària. No així succeeix cap al TB, atès que un diagnòstic ni dóna ni treu identitat a la persona, serveix per tractar la malaltia.
 • DEMOCRÀCIA: L’Associació funciona democràticament, tal com s’estableix als Estatuts. Tots els socis tenim veu i vot i estem representats per una Junta que escollim lliurement. El respecte per les premisses constitucionals és un pilar principal.

Nota: Som una associació adherida al Codi Ètic de les Associacions de Barcelona i la seva Comissió Reguladora certifica des del 2003 el nostre treball seriós, participació, transparència econòmica, sostenibilitat i relacions autònomes i solidàries.

Codi Ètic - ABC

http://www.codietic.cat/entitat/associacio-de-bipolars-de-catalunya.html